Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2014

May 30 2014

Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viairmelin irmelin
6857 bd8e
Reposted frompesy pesy viadaqua daqua
Reposted fromMoonTide MoonTide viadaqua daqua
7254 59eb
Reposted fromfoods foods viadaqua daqua

April 24 2014

9811 0c92
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacouples couples

April 23 2014

6202 62cf
Reposted fromeciepecie eciepecie viapiskra piskra
6210 45bf
Reposted fromowoclasu owoclasu viapiskra piskra
6444 7ec7
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viapiskra piskra
3067 c321
Reposted fromswear swear viapiskra piskra
2475 da54
Reposted frompannakachna pannakachna viapiskra piskra
2800 3666
Reposted from30003019 30003019 viapiskra piskra
5243 563a
Reposted fromsobol sobol vianicdostracenia nicdostracenia

"Pamięć serca unicestwia złe wspomnienia, wyolbrzymiając dobre, (...) dzięki temu mechanizmowi udaje nam się znosić ciężar przeszłości."

— G. G. Márquez - Wczoraj media podały informacje o śmierci pisarza.
Reposted fromkamkas kamkas vianicdostracenia nicdostracenia
3794 ff7d 700
Reposted fromdanzig danzig vianicdostracenia nicdostracenia
8644 37c1
9984 6c67
Często kocha się „z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, „że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— — Agnieszka Osiecka
nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa. szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted fromawaken awaken vianicdostracenia nicdostracenia
3867 d1e3
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl